روش استفاده از افزونه ویژگی های هوشمند CleverSwatches